Category Archives: Zákonník práce

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľovi, v prípade ak zamestnáva 20 a viac zamestnancov, vzniká povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak úrad práce sociálnych vecí a rodiny má v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ si môže túto povinnosť splniť aj

Reťazenie a predlžovanie dočasných pridelení zamestnancov od 01.03.2015

Hlavné zmeny Novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2015 nastali v dočasnom prideľovaní zamestnancov užívateľskému zamestnávateľovi. Právna úprava obmedzujúca reťazenie dočasných pridelení zamestnancov uvedená v Zákone o službách zamestnanosti bola Novelou Zákonníka práce, účinnou od 01.03.2015 v pozmenenom znení prenesená  do § 58 od. 6  Zákonníka práce nasledovne:

Dĺžka dočasného pridelenia zamestnancov agentúrou od 01.03.2015

Novelou Zákonníka práce platnou od 01.03.2015 bola zmenená dĺžka trvania na ktorú môže agentúra dočasného zamestnávania uzatvoriť pracovný pomer so zamestnancom. § 58 ods. 6 Zákonníka práce obmedzuje maximálnu dĺžku dočasného pridelenia zamestnanca na obdobie 24 mesiacov v prípade, ak sa nejedná o dočasne pridelenie zamestnanca na zastupovanie počas dôvodov

« Older Entries