Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti správnych poplatkov

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Navrhuje sa ustanoviť, kedy a za akých podmienok sa správny poplatok podľa osobitného predpisu (zákon o správnych poplatkoch) za úkony a konania správnych orgánov neplatí; musia byť splnené kumulatívne nasledovné podmienky – podanie je uskutočnené počas obdobia pandémie a účel podania je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, t. z. podaním na správny orgán musí byť preukázaná priama príčinná súvislosť medzi úkonom a konaním správneho orgánu s pandémiou (resp. mimoriadnou situáciou v krajine).

Z dôvodu pandémie spôsobenej korona vírusom sa navrhuje ustanoviť, kedy je lehota na zaplatenie správneho poplatku, ak poplatníkovi vznikla poplatková povinnosť na základe výzvy správneho orgánu a poplatok nebol zaplatený počas plynúcej lehoty na zaplatenie poplatku do vyhlásenia obdobia pandémie alebo počas obdobia pandémie, dodržaná. Lehota na zaplatenie správneho poplatku sa v tejto súvislosti považuje za splnenú, ak je poplatok zaplatený do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu. Týmto opatrením sa zamedzí, aby z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku v pôvodnej lehote bolo konanie správneho orgánu zastavené. Pre vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania správneho orgánu je však naďalej potrebné poplatok zaplatiť.