Ponúkame Vám účtovné služby

– vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

        spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy / spracovanie peňažného denníka

        vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

        vedenie pokladničnej knihy a spracovanie bankových účtov

        evidencia DPH

        vypracovanie daňových priznaní, hlásení, prehľadov a kontrolných výkazov

        výkazníctvo

        evidenciu majetku
– mzdová agenda
– vypracovanie daňového priznania k dani z PO a príslušných výkazov / vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO a príslušných výkazov
– preberanie dokladov podľa dohody (vo Vašej spoločnosti)

 

– vedenie jednoduchého účtovníctva aj podvojného účtovníctva môže byť podľa dohody na mesačnej, kvartálnej báze alebo formou paušálneho spracovania raz ročne – podľa objemu účtovných dokladov a druhu podnikania