Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti dane z príjmov

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky od 12. marca 2020, v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (obdobie pandémie) sa posúva aj lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník, dedič alebo osoba podľa § 35 Zákonníka práce, daň z príjmov aj zaplatiť.

Predmetnou úpravou sa ustanovuje výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, pričom všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné, tak ako sú upravené v § 49 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

V nadväznosti na zavedenie tejto novej špeciálnej lehoty v období pandémie sa od tejto lehoty budú uplatňovať ďalšie ustanovenia platného ZDP.

Uvedené znamená, že ak napr. vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania končí 31.8.2020 a v tejto lehote je daň aj splatná.

V podanom daňovom priznaní v tejto novej lehote určenej týmto zákonom, môže daňovník aj poukázať podiel zaplatenej dane po splnení všetkých podmienok určených v § 50 ZDP.

V prípade daňovníkov fyzických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania určenej týmto ustanovením, začína nové preddavkové obdobie, v ktorom sa vypočítajú preddavky splatné podľa § 34 ZDP na ďalšie preddavkové obdobie plynúce od 1.9.2020 až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020.

Navrhovanou úpravou v zákone lex korona platného počas obdobia pandémie až do určenia dátumu skončenia jeho platnosti v určitých prípadoch umožňuje daňovníkom aj predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania určenú v odseku 1 a to z dôvodu, aby daňovník nebol postihnutý skrátením lehoty, ktorú by mal platným ZDP určenú v dlhšej dobe ako je určená v odseku 1 tohto zákona.

Ide napr. o prípady, kedy daňovníkovi, právnickej osobe, skončí zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, 31.3.2020 a lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ZDP je 30.6.2020, pričom túto si môže oznámením predĺžiť podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP o tri kalendárne mesiace, t.j. do 30.9.2020.

Podľa odseku 1 tohto zákona ak by pandémia skončila v júli 2020, predĺži sa mu zákonom určená trojmesačná lehota až do 31.8.2020, ale ak by využil aj predĺženie lehoty oznámením podľa platného znenia ZDP, došlo by k skráteniu jeho zákonnej lehoty na podanie daňového priznania.

Z uvedeného dôvodu odsek 2 tohto zákona umožňuje predĺžiť oznámením lehotu na podanie daňového priznania, ale táto lehota sa bude počítať od pôvodne určenej lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP, t.j. môže si predĺžiť lehotu, ktorá mu uplynie 30.6.2020, oznámením až do 30.9.2020. Oznámenie podá spôsobom a na tlačive určenom v § 49 ods. 3 ZDP, pričom toto oznámenie podá posledný deň lehoty určenej v odseku 1 (do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy dôjde k skončeniu pandémie), ktorou v tomto prípade je 31.8.2020.

Rovnako sa bude postupovať aj v prípade, ak súčasťou zdaniteľných príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy v zahraničí, pričom túto lehotu môže predĺžiť až o šesť kalendárnych mesiacov.

V prípade, ak daňovník je v konkurze alebo v likvidácii a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na obdobie pandémie, aj tomuto sa lehota na podanie daňového priznania určí podľa odseku 1, t.j. do posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, kedy bola pandémia skončená.

Cieľom navrhovaného ustanovenia je umožniť daňovníkovi podať žiadosť správcovi dane o predĺženie tejto lehoty v prípade, ak by jeho lehota pre podanie daňového priznania po predĺžení podľa § 49 ZDP bola dlhšia ako je lehota uvedená v odseku 1.

Uvedené znamená, že napr. ak daňovníkovi, ktorý je v konkurze, lehota na podanie daňového priznania uplynula počas obdobia pandémie napr. 30.6.2020 a pandémia skončí v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania podľa odseku 1 pre tohto daňovníka je 31.7.2020. Tento daňovník môže podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 15.7. 2012 (15 dní pred uplynutím lehoty pre podanie daňového priznania podľa odseku 1), ktorú môže správca dane predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace od lehoty určenej podľa § 49 ods. 6 ZDP, t.j. do 30.9.2020.

V prípade, ak daňovník podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania počas obdobia pandémie napr. 31.3.2020 o tri kalendárne mesiace a táto lehota uplynie počas pandémie 30.6.2020, pričom pandémia skončí v júni 2020, aj tomuto daňovníkovi sa predĺži lehota až do 31.7.2020 (do konca jedného mesiaca po skončení pandémie) bez ohľadu na predĺženú lehotu v podanom oznámení. Tento daňovník nemôže opätovne predĺžiť lehotu podľa odsekov 2 a 3.

Ak daňovník zomrie, dedič alebo osoba podľa § 35 Zákonníka práce má povinnosť podať daňové priznanie v prípadoch určených v § 49 ods. 4 a 5 ZDP, spôsobom tu určeným. Odsek 5 tohto zákona určuje len novú lehotu pre podanie tohto daňového priznania, ak by táto uplynula počas obdobia pandémie, pričom je zachovaná aj možnosť podania žiadosti o predĺženie lehoty na podanie tohto priznania a to 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 1 tohto zákona.

Odseky 6 a 7 upravujú lehotu na podanie daňového priznania v špecifických situáciách vzniku alebo zrušenia stálej prevádzkarne na území SR. Ak zahraničný daňovník zruší stálu prevádzkareň, resp. mu vznikne stála prevádzkareň na území SR a z tohto titulu má povinnosť podať daňové priznanie na tomto území, pričom lehota na podanie tohto daňového priznania spadá do obdobia pandémie, tak na základe predmetných ustanovení je možné podať daňové priznanie až v neskoršom období po uplynutí pandémie, ako vymedzuje odsek 1. V rovnakej lehote je povinný zahraničný daňovník daň z príjmov aj zaplatiť.

Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na podanie vyhlásenia pripadne na obdobie pandémie, predlžuje sa táto až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak by napr. pandémia skončila v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020, pričom potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia im zamestnávateľ vystaví do 15.8.2020 (lehota určená v odseku 2 tohto zákona).

Návrh tohto zákona určuje len špeciálnu lehotu pre podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a potvrdenia o zaplatení dane, pričom podmienky a spôsob sa posudzujú podľa ustanovení ZDP.

Podľa odseku 3 môžu prijímatelia podielu zaplatenej dane uvedený v § 50 ZDP, počas obdobia pandémie použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane z roku 2018 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to bez ohľadu na skutočnosť, či mali takúto činnosť uvedenú v rámci ich predmetu činnosti alebo nie.

Návrh tohto ustanovenia určuje, že ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. lekár, nemocnica) podá oznámenia o zrazení a odvedenia dane a zároveň aj odvedie daň podľa § 43 ods. 17 ZDP v lehote do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci kedy bola skončená pandémia, považuje sa lehota určená v § 43 ZDP za dodržanú.

Z dôvodu vyhlásenia pandémie sa predlžuje lehota aj na podanie hlásenia o vyúčtovanie dane pre zamestnávateľa a to do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak pandémia skončí v júni, tak zamestnávateľ musí podať hlásenie správcovi dane do 31.8.2020 ročného zúčtovania pre zamestnancov, ktoré vykoná zamestnávateľ v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, t.j. ak skončí pandémia v júni 2020 do 31.7.2020, pričom preplatky vypočítané zamestnancovi, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, t.j. pri zúčtovaní mzdy za mesiac august 2020.