Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia pri dovoze tovaru

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Podľa čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla môžu štátne organizácie alebo iné charitatívne alebo dobročinné organizácie schválené príslušnými orgánmi dovážať bez cla tovar, ak je určený na bezplatné pridelenie obetiam živelnej pohromy alebo na to, aby mohol byť bezplatne poskytnutý obetiam takýchto živelných pohrôm. Analogickú úpravu obsahuje aj článok 51 smernice Rady č. 2009/132/EC vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty. V súčasnosti je touto živelnou pohromou pandémia. Ustanovuje sa Ministerstvo vnútra SR ako orgán príslušný schvaľovať charitatívne a dobročinné organizácie, ktoré budú oprávnené dovážať tovar s oslobodením od cla a dane z pridanej hodnoty. Zároveň sa ustanovuje, aby Ministerstvo vnútra SR bolo počas obdobia pandémie príslušným orgánom aj na účely čl. 61 ods. 1 uvedeného nariadenia a čl. 43 ods. 1 predmetnej smernice. Pri tomto schvaľovaní sa nebude postupovať podľa ustanovení Správneho poriadku.

Priznávanie oslobodenia podlieha rozhodnutiu Európskej komisie, ktorá koná na základe žiadosti členského štátu v súlade s postupom pri mimoriadnych udalostiach v stave núdze. Preto sa tiež navrhuje využiť znenie ustanovenia čl. 76 druhého pododseku nariadenia č. 1186/2009 a čl. 53 druhého pododseku smernice Rady č. 2009/132/EC, podľa ktorého colný úrad až do oznámenia rozhodnutia Európskej komisie pozastaví platenie dovozného cla a dane z pridanej hodnoty pri takomto tovare za podmienky, že sa dovážajúca organizácia zaviaže zaplatiť clo pre prípad, že žiadosti SR Európska komisia nevyhovie.