Dĺžka dočasného pridelenia zamestnancov agentúrou od 01.03.2015

Novelou Zákonníka práce platnou od 01.03.2015 bola zmenená dĺžka trvania na ktorú môže agentúra dočasného zamestnávania uzatvoriť pracovný pomer so zamestnancom.

§ 58 ods. 6 Zákonníka práce obmedzuje maximálnu dĺžku dočasného pridelenia zamestnanca na obdobie 24 mesiacov v prípade, ak sa nejedná o dočasne pridelenie zamestnanca na zastupovanie počas dôvodov uvedených v § 48 ods. 4 písm. a).

Zároveň dočasné pridelenie zamestnancov, ktoré začalo pred 01.03.2015 sa skonči najneskôr 28.02.2017.

.

V prípade ak bol zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s ustanoveniami v § 58 ods. 6 Zákonníka práce, zaniká pracovný pomer medzi zamestnávateľom, resp. agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom a vzniká zamestnanecký pomer na dobu neurčitú medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom.

Užívateľský zamestnávateľ sa automaticky stáva zamestnávateľom s pracovným pomerom na dobu neurčitú a je povinný do 5 pracovných dní dať zamestnancovi písomné oznámenie o vzniku nového pracovného pomeru. Pracovné podmienky zamestnanca budú naväzovať na podmienky, ktoré mal keď pracoval ako dočasne pridelený zamestnanec u užívateľského zamestnávateľa.

.

Čiže ako dôsledok porušenia Zákonníka práce dochádza k zániku a vzniku pracovného pomeru.