Ako si vypočítať PNku v roku 2016

V prípade, ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 10 dní, posiela sa tlačivo PNky na Sociálnu poisťovňu. Za zamestnanca posiela toto tlačivo zamestnávateľ, v prípade živnostníka tento musí tlačivo odovzdať miestne príslušnej pobočke sociálnej poisťovne sám.

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet denného vymeriavacieho základu je posledných 12 mesiacov (čiže nielen predchádzajúci rok, ale aj mesiace v aktuálnom roku) ktoré predchádzali mesiacu kedy sa začala čerpať náhrada príjmu za práceneschopnosť. Nemocenské sa počíta z denného vymeriavacieho základu (v prípade ak nebol, počíta sa z predpokladaného vymeriavacieho základu)

Maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2016 bol stanovený na sumu 42,3124-EUR.

 

PNka sa v roku 2016 počíta nasledovne:

– za obdobie práceneschopnosti od 1. – 3. kalendárneho dňa – sa platí náhrada príjmu vo výške 25% z denného vymeriavacieho základu (predpokladaného vymeriavacieho základu)

– za obdobie práceneschopnosti od 04.- 10. kalendárny deň – sa platí náhrada príjmu vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu (predpokladaného vymeriavacieho základu)

– za obdobie od 11. kalendárneho dňa práceneschopnosti (najdlhšie však do 52. kalenárneho týždňa trvania PNky) – platí už Sociálna poisťovňa nemocenské vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu (predpokladaného vymeriavacieho základu)

 

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta smerom nahor.

Nemocenská dávka sa zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto smerom nahor.

 

Príklad:

Ak máte hrubú mzdu 1.000,-EUR a boli ste práceneschopný 10 dní, Vaša náhrada príjmu za dané obdobie bude:

1.000 x 12 = 12.000

12.000 / 365 = 32,8767

za 1. – 3. deň = 24,6575

za 4. – 10. deň = 126,5752

Celkom za obdobie práceneschopnosti: 151,30-EUR