Reťazenie a predlžovanie dočasných pridelení zamestnancov od 01.03.2015

Hlavné zmeny Novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2015 nastali v dočasnom prideľovaní zamestnancov užívateľskému zamestnávateľovi.

Právna úprava obmedzujúca reťazenie dočasných pridelení zamestnancov uvedená v Zákone o službách zamestnanosti bola Novelou Zákonníka práce, účinnou od 01.03.2015 v pozmenenom znení prenesená  do § 58 od. 6  Zákonníka práce nasledovne:

Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac päťkrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.

Z uvedeného vyplýva, že jeden zamestnanec môže mať predĺženie dočasného pridelenia užívateľskému zamestnávateľovi maximálne 5-krát, alebo jeden a ten istý zamestnanec môže byť dočasne pridelený k jednému užívateľskému zamestnávateľovi cez jednu alebo viac agentúr dočasného zamestnávania alebo cez zamestnávateľa najviac 6-krát (1-krát a päť predĺžení alebo opakovaní).

Podľa prechodných ustanovení Zákonníka práce, platných od 01.03.2015 sa podľa § 252k Zákonníka práce, do počtu predĺžení alebo opakovaní počítajú aj predĺženia alebo opakovania dočasného pridelenia zamestnanca, ktoré boli dohodnuté v období od 01.05.2013.

Uvedené (§ 58 ods. 6 a § 252k) sa nevzťahuje na dočasné pridelenia podľa § 48 ods. 4 písm. a).

.

Kedy vzniká opakované dočasné pridelenie:

1. ak ide o dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia uvedenému užívateľskému zamestnávateľovi

2. ak ide o dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím 4 mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia uvedenému užívateľskému zamestnávateľovi na vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku alebo na vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca).

.

V prípade, ak došlo k porušeniu ustanovení týkajúcich sa maximálneho počtu reťazení dočasných prideľovaní zamestnancov u jedného užívateľského zamestnávateľa, porušenie Zákonníka práce má za následok skončenie a začatie pracovného pomeru automaticky. Automaticky sa končí pracovný pomer zamestnanca voči agentúre dočasného zamestnávania, resp. voči zamestnávateľovi na dobu určitú a začína sa pracovný pomer zamestnanca a užívateľského zamestnávateľa na dobu neurčitú. Užívateľský zamestnávateľ je povinný písomne informovať zamestnanca do 5 pracovných dní o začatí nového pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom na dobu neurčitú.

Pracovné podmienky zamestnanca v pracovnom pomere na dobu neurčitú s užívateľským zamestnávateľom budú za rovnakých finančných a pracovných podmienok ako pri jeho pracovnom pomere počas dočasného pridelenia.