Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľovi, v prípade ak zamestnáva 20 a viac zamestnancov, vzniká povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak úrad práce sociálnych vecí a rodiny má v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ si môže túto povinnosť splniť aj nasledujúcimi náhradnými plneniami:

1. zadaním zákazky alebo odobratím služby od spoločnosti registrovanej ako “chránená dielňa” alebo “chránené pracovisko”
– Zamestnávateľ je povinný odobrať tovar alebo službu v rozsahu 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa plnenie odoberá.

2. úhradou odvodu

3. kombináciou uvedených

Splnenie náhradného plnenia zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka na na to určenom tlačive spolu s fotokópiami dokladov o zaplatení (úhrada musí byť ešte v aktuálnom roku), faktúr, príp. ďalších dokladov preukazujúcich uskutočnenie dodávky náhradného plnenia a dokladu o chránenej dielni alebo chránenom pracovisku).

 

Ak zamestnávateľ uprednostní zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, títo by mali dosahovať minimálne 3,2% z celkového počtu zamestnancov v spoločnosti. Uvedené percento sa počíta z počtu zamestnancov zisteného ako priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok (nezahrňujú sa sem dohodári, osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osoby uvoľnené na výkon práce ak im zamestnávateľ neposkytuje mzdu, osoby čerpajúce neplatené voľno dlhšie ako 4 týždne).  Počet sa zaokrúhľuje matematicky na celé čísla. Ak však zamestnávateľ zamestnáva zdravotne postihnutých pracovníkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, na účely plnenia povinnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa takáto osoba považuje za troch občanov so zdravotným postihnutím.