Stravné a cena gastro lístkov od 1.6.2018

Nárok na stravné má zamestnanec, ktorý v danej pracovnej zmene odpracuje viac ako 4 hodiny.

Od 1.6.2018  sa zmení cena stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme zo 4,50-€ na 4,80-€, čo má za následok aj úpravu výšky gastro lístkov, poskytovaných zamestnávateľom pre zamestnancov.

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, má zamestnávateľ povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov najmenej v sume 55 % ceny jedla, naviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Pre zamestnávateľa to znamená, že si bude môcť do výdavkov zahrnúť najviac 55 % zo 4,80-€, t. j. 2,64-€ (doteraz to bolo 55% zo 4,50-€, t.j. 2,48-€).

Zároveň Zákonník práce hovorí, že hodnota stravného lístka musí predstavovať minimálne 75% zo stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín. Znamená to, že minimálna hodnota stravného lístka vzrastie na 3,60-€ (t.j. 4,80 x 0,75), Doteraz bola minimálna hodnota stravného lístka vo výške 3,38-€.