Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti účtovníctva

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom. Následne sú povinné príslušné účtovné dokumenty uložiť do registra účtovných závierok. Z dôvodu personálnych a technických obmedzení po vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19, nie je možné, aby účtovné jednotky v období pandémie, splnili všetky povinnosti a lehoty, ktoré pre ne vyplývajú v oblasti účtovníctva. Rovnaká situácia je v oblasti verejnej správy, ktorá pozostáva z takmer 8 000 subjektov – účtovných jednotiek. Tieto jednotky majú podľa súčasnej legislatívy stanovené presné termíny na predkladanie údajov z účtovníctva a rozpočtu, zostavenie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok, ako aj záverečných účtov (napríklad kapitoly ŠR, obce, VÚC). Z dôvodu personálnych a technických obmedzení vyvolaných pandémiou nie je možné zo strany subjektov verejnej správy uvedené termíny splniť. Len z oblasti školstva resp. školských zariadení tvoria tieto účtovné jednotky 37 % z celej verejnej správy. Zatvorením týchto (ako aj ďalších) organizácií nemajú prístup do organizácie ani administratívni pracovníci zodpovední za oblasť účtovníctva a výkazníctva.

Z uvedených dôvodov sa predlžujú lehoty, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

Tým, že účtovnej jednotke vyplývajú povinnosti viesť účtovníctvo, vykonávať inventarizáciu, plniť oznamovacie a iné povinnosti podľa zákona o účtovníctve, ale účtovná jednotka nie je z objektívnych dôvodov (personálnych a technických) tieto povinnosti schopná splniť, dáva sa jej možnosť tieto povinnosti splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Ak účtovná jednotka splní povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve do termínov ustanovených v odsekoch 1 a 2, nebude sankcionovaná za správne delikty v zmysle § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve.

Daňový úrad ukladá pokuty za správne delikty do termínu podľa § 38 ods. 8 t.j.do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo. Uvedené lehoty sa predlžujú o obdobie pandémie.