Author Archives: wenus

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti dane z príjmov

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky od 12. marca 2020, v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti účtovníctva

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom. Následne sú povinné príslušné účtovné dokumenty uložiť do

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti správnych poplatkov

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Navrhuje sa ustanoviť, kedy a za akých podmienok sa správny poplatok podľa osobitného predpisu (zákon o správnych poplatkoch) za úkony a konania správnych orgánov neplatí; musia

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Z dôvodu pandémie spôsobenej korona vírusom sa navrhuje ustanoviť, kedy sa lehota na podanie daňového priznania tým daňovníkom, ktorým podľa osobitného predpisu (zákon o dani z

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia pri dovoze tovaru

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Podľa čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla môžu štátne organizácie alebo iné charitatívne alebo dobročinné organizácie

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v správe daní

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať voči finančnej správe elektronickým prostriedkami (t. j. cez portál finančnej správy alebo cez ÚPVS) a zároveň nejde o také

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – všeobecná časť

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Cieľom zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie. Dátum publikácie:6. 4. 2020 Oblasti práva: Správne právo

Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – všeobecné ustanovenia

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Predmetom zákona sú opatrenia, prijaté vo všetkých oblastiach, ktoré sú spravované Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Opatrenia sú zamerané na riešenie vzniknutej situácie,

Covid-19: Čo ak firma nevie zaplatiť preddavky na daň?

V prípade, ak firma alebo podnikateľ nie je schopný kvôli situácii vzniknutej z dôvodu Covid-19 uhrádzať preddavky na daň z príjmov z zákonom stanovenej lehote a výške, môže požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak. Správca dane daňovníkovi povolí platenie preddavkov inak, podľa žiadosti, bez doloženia akéhokoľvek iného dokladu. (pozor!

« Older Entries