Daňový bonus na dieťa v roku 2017

Finančná správa na svojej web-stránke zverejnila informácie k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka.

Výška daňového bonusu na dieťa bola stanovená v roku 2017 na sumu 21,41-€ za jeden mesiac.

Tento daňový bonus, o ktorý si zamestnávateľ ponižuje preddavky na daň zo závislej činnosti, si môže zamestnanec uplatniť u svojho zamestnávateľa v prípade, ak ide o nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa v aktuálnom znení.

Pre uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tri základné predpoklady:

1. zamestnanec má minimálny mesačný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške 217,50€ (v roku 2017 to predstavuje sumu 2.610,-€ ročne)

2. dieťa, na ktoré si chce zamestnanec uplatniť daňový bonus je vyživované v jeho domácnosti ako jeho vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti, alebo dieťa druhého z manželov (nemôže ísť o druha alebo družku) – podľa zákona o prídavku na dieťa

3. zamestnanec predloží zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o narodení dieťaťa

Nárok na daňový bonus je posudzovaný na začiatku kalendárneho mesiaca, za každý mesiac samostatne.