Author Archives: wenus

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľovi, v prípade ak zamestnáva 20 a viac zamestnancov, vzniká povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak úrad práce sociálnych vecí a rodiny má v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ si môže túto povinnosť splniť aj

Reťazenie a predlžovanie dočasných pridelení zamestnancov od 01.03.2015

Hlavné zmeny Novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2015 nastali v dočasnom prideľovaní zamestnancov užívateľskému zamestnávateľovi. Právna úprava obmedzujúca reťazenie dočasných pridelení zamestnancov uvedená v Zákone o službách zamestnanosti bola Novelou Zákonníka práce, účinnou od 01.03.2015 v pozmenenom znení prenesená  do § 58 od. 6  Zákonníka práce nasledovne:

Dĺžka dočasného pridelenia zamestnancov agentúrou od 01.03.2015

Novelou Zákonníka práce platnou od 01.03.2015 bola zmenená dĺžka trvania na ktorú môže agentúra dočasného zamestnávania uzatvoriť pracovný pomer so zamestnancom. § 58 ods. 6 Zákonníka práce obmedzuje maximálnu dĺžku dočasného pridelenia zamestnanca na obdobie 24 mesiacov v prípade, ak sa nejedná o dočasne pridelenie zamestnanca na zastupovanie počas dôvodov

Novela Zákonníka práce – Prezumpcia dočasného pridelenia od 01.03.2015

Čiastočne pozmenená tzv. prezumpcia dočasného pridelenia bola schválenou novelou dňa 28.01.2015, ktorá nadobudne svoju účinnosť 01.03.2015, presunutá do Zákonníka práce. Ide o obchodný vzťah, kedy sa dodávateľ s odberateľom dohodnú na poskytnutí zamestnancov dodávateľa pre odberateľa a za účelom obídenia porovnateľných pracovných a mzdových nárokov dočasne prideleného zamestnanca u užívateľského

Platenie preddavkov FO na DzP od 01.01.2015

Platenie preddavkov na daň je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Novela zákona o dani z príjmov (ďalej len “DzP”) účinná od 01.01.2015 má značne zjednodušiť platenie preddavkov u daňovníka a zúžiť

« Older Entries Recent Entries »