Podmienky dočasného pridelenia zamestnancov od 01.03.2015

Dňa 28.01.2015 poslanci NR SR prelomili veto prezidenta SR a schválili novelu Zákonníka práce, účinnú od 01.03.2015.

Hlavné zmeny nastali v dočasnom prideľovaní zamestnancov užívateľskému zamestnávateľovi.

Podmienky dočasného pridelenia sa menia nasledovne:

.

Pracovný pomer zamestnancov agentúry dočasného zamestnávania sa dohaduje vždy len na dobu určitú. Agentúra dočasného zamestnávania v zmluve o pracovnom pomere musí vždy uviesť dátum skončenia pracovného pomeru na dobu určitú. Výnimku tvorí dočasné pridelenie zamestnanca z dôvodov uvedených v § 48 ods. 4 písm. a) a to pridelenie za účelom zastupovania zamestnancov počas:

1. materskej dovolenky

2. rodičovskej dovolenky

3. dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenky

4. dočasnej pracovnej neschopnosti

5. dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie

.

Ak bola zmluva po pracovnom pomere dohodnutá na dobu určitú a dočasné pridelenie zamestnanca sa skončilo skôr ako sa má skončiť pracovný pomer, agentúra dočasného zamestnávania môže postupovať podľa novelizovaného nového výpovedného bodu Zákonníka práce v § 63 ods. 1 písm. b), kde zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania môže dať zamestnancovi výpoveď aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodlo.“ V prípade, že sa pracovný pomer skončí dohodou, zamestnancovi patrí odstupné podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce.

.

Dočasné pridelenia, uzatvorené pred 01.03.2015 sa skončia najneskôr 28.02.2017.