Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 01.01.2015

V nadväznosti na zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2015 na sumu 380,-EUR (predtým 352,-EUR) bola k rovnakému dátumu ako kompenzácia tohoto zvýšenia zavedená  odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre nízkopríjmových zamestnancov.

Výška odpočítateľnej položky bude závisieť od výšky príjmu. Odpočítateľná položka u zamestnanca s minimálnym príjmov 380,-EUR bude v plnej výške, čiže takýto zamestnanec nemusí platiť žiadne odvody na zdravotné poistenie. Výška odpočítateľnej položky sa so zvyšujúcou mzdou znižuje a už pri výške mesačného príjmu 570,-EUR sa rovná nule.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa bude týkať zamestnanca, ktorý má príjem iba z pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s vylúčením dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.