Platenie preddavkov FO na DzP od 01.01.2015

Platenie preddavkov na daň je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Novela zákona o dani z príjmov (ďalej len “DzP”) účinná od 01.01.2015 má značne zjednodušiť platenie preddavkov u daňovníka a zúžiť okruh daňovníkov, ktorých sa bude platenie preddavkov týkať.

Fyzické osoby (ďalej len “FO”) platia preddavky na daň počas celého preddavkového obdobia, ktoré začína prvým dňom po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a končí sa posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k DzP v nasledujúcom zdaňovacom období. Pri platení preddavkov na daň na rok 2015 to bude obdobie 01.04.2015-31.03.2016 (ak daňovník neoznámi predĺženie lehoty na podanie daň. priznania).

Po skončení zdaňovacieho obdobia sa zaplatené preddavky na daň započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

 

Povinnosť platiť preddavky na DzP je vypočítaná vzhľadom na výšku poslednej daňovej povinnosti:

1. posledná známa daňová povinnosť je menšia ako 2.500,- EUR — daňovník nemá povinnosť platiť preddavky na daň

2. posledná známa daňová povinnosť je väčšia ako 2.500,- EUR ale menšia ako 16.600,- EUR — daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň

3. posledná známa daňová povinnosť je väčšia 16.600,- EUR — daňovník má povinnosť platiť mesačné preddavky na daň

 

Marginálna zmena pri platení preddavkov od 01.01.2015 nastala práve vo výpočte poslednej známej daňovej povinnosti.

Posledná známa daňová povinnosť sa už nebude počítať zo základov dane daňovníka podľa §§ 5 – 8, ale bude sa počítať zo základu dane podľa:
* §5 – príjmy zo závislej činnosti
* §6 ods. 1 a 2 (zníženú o daň. straty) – príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
* §6 ods. 3 a 4 – príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

Uvedenou zmenou sa vylúči z výpočtu odpočítanie dane zaplatenej v zahraničí a preddavku podľa §43 a zároveň sa zo základu pre výpočet preddavkov na daň vylúčia príjmy podľa §§ 7 a 8.

 

Vplyv poberania dôchodku na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti

Ak bol daňovník ku 01.01.2014 poberateľom dôchodku a suma jeho dôchodku vyplatená v roku 2014 bola v celkovej výške:

  • väčšia ako 3.803,33- EUR – základ dane za rok 2014 sa pre účely výpočtu poslednej známej povinnosti na platenie preddavkov na daň pre rok 2015 neznižuje o nezdaniteľnú čiastku na daňovníka (pre rok 2015 to je suma 3.803,33- EUR)
  • menšia alebo rovná 3.803,33- EUR – základ dane za rok 2014 sa pre účely výpočtu poslednej známej povinnosti na platenie preddavkov na daň pre rok 2015 zníži vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou dôchodku a sumou 3.803,33-EUR

 

 Od 01.01.2015 dochádza aj ku zmene platenia preddavkov na DzP u daňovníkov, ktorí majú príjem aj zo závislej činnosti (§5) a to nasledovne, ak:

  • základ DzP pre účely výpočtu preddavkov podľa §5 je väčší ako základ DzP pre účely výpočtu preddavkov podľa §6 – daňovník neplatí preddavky na daň
  • základ DzP pre účely výpočtu preddavkov podľa §5 je rovný alebo menší ako základ DzP pre účely výpočtu preddavkov podľa §6 – daňovník platí preddavky na daň v polovičnej výške