Novela Zákonníka práce – Prezumpcia dočasného pridelenia od 01.03.2015

Čiastočne pozmenená tzv. prezumpcia dočasného pridelenia bola schválenou novelou dňa 28.01.2015, ktorá nadobudne svoju účinnosť 01.03.2015, presunutá do Zákonníka práce.

Ide o obchodný vzťah, kedy sa dodávateľ s odberateľom dohodnú na poskytnutí zamestnancov dodávateľa pre odberateľa a za účelom obídenia porovnateľných pracovných a mzdových nárokov dočasne prideleného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa, neoznačia to ako dočasné pridelenie zamestnancov, hoci uvedené spĺňa náležitosti dočasného pridelenia.

.

Zákonník práce sa v uvedenom mení nasledovne:

§ 58 ods. 2

Ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nepreukáže inak, dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak:

1. právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny,

2. táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami, alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej osoby alebo fyzickej osoby a

3. ide o činnosť, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

.

Pre naplnenie podmienok dočasného pridelenia musia byť splnené všetky tri podmienky naraz.