Category Archives: DPPO

Zmena vzoru účtovnej závierky pre PÚ

Dňa 31.12.2014 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/18009/2014-74 zo dňa 24.09.2014 meniace podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Recent Entries »