Daňové licencie

Daňové licencie sa budú po prvý krát platiť v roku 2015 pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo v roku 2014.

Daňová licencia predstavuje minimálnu daň, ktorú budú musieť vybrané daňové subjekty po odpočítaní niektorých úľav platiť do štátneho rozpočtu. Od platenia licencie budú oslobodené novovzniknuté spoločnosti, živnostníci, daňovník, ktorý nebol založený na podnikanie, verejné obchodné spoločnosti, Národná Banka Slovenska, Fond národného majetku SR, neziskové organizácie, štátne fondy, daňovník, ktorý je v likvidácii a konkurze, daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu,  a pod.

Daňovú licenciu bude povinný platiť daňovník, ktorý je právnickou osobou (čiže uvedená zmena sa netýka fyzických osôb) a splnil za uvedené zdaňovacie obdobie jednu z dvoch základných podmienok:

1. za zdaňovacie obdobie vykáže stratu
2. za zdaňovacie obdobie vykáže nižšiu daňovú povinnosť, ako je pre neho stanovená výška daňovej licencie

V prípade, ak daňová povinnosť vypočítaná daňovým priznaním bude vyššia ako stanovená daňová licencia, daňovník zaplatí len daň, ktorú vyčíslil v podanom daňovom priznaní.

Daňová licencia je splatná v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka.

Výška daňovej licencie je odvodená od obratu (podľa § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z.) a od toho, či je alebo nie je daňovník platcom DPH. Obe kritériá sa posudzujú vždy ku 31. decembru daného zdaňovacieho obdobia.

Určenie výšky ročnej daňovej licencie:

480,-EUR – daňovník s obratom menším alebo rovným 500 tis.EUR, ktorý ku koncu zdaň. obdobia nie je platiteľom DPH

960,-EUR – daňovník s obratom menším alebo rovným 500 tis.EUR, ktorý ku koncu zdaň. obdobia je platiteľom DPH

2.880,-EUR – daňovník s obratom väčším ako 500 tis.EUR, bez ohľadu na to, či je alebo nie je ku koncu zdaň. obdobia platiteľom DPH

Podnikatelia si budú môcť zaplatenú licenciu započítať v troch po sebe nasledujúcich rokoch, ale len vo výške, ktorá presahuje daňovú licenciu. Výška, ktorú bude možné si takto započítať bude zaviesť od kladného rozdielu daňovej licencie a daňovej povinnosti.