Zmena vzoru účtovnej závierky pre PÚ

Dňa 31.12.2014 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/18009/2014-74 zo dňa 24.09.2014 meniace podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Hlavné zmeny:

  • spojenie krycích listov – vzniká jeden ucelený súbor Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve s označením Úč POD
  • spresňuje spôsob uvádzania transakcií so spriaznenými osobami pre vybrané účtovné jednotky
  • názov položiek rezervných fondov sa zosúlaďuje s novou terminológiou v súvahe
  • zmeny sú však viditeľné vo všetkých oblastiach – v súvahe, výkaze ziskov a strát, poznámkach a aj v prehľade peňažných tokov

 

Nový vzor riadnej individuálnej účtovnej závierky sa použije už za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok 2014 a hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015, mimoriadnej účtovnej závierky k 31.12.2014

Bližšie informácie nájdete na stránke financnasprava.sk