Daňové licencie a zamestnávanie zdravotne postihnutých

Novozavedené daňové licencie pre právnické osoby, ktoré vstupujú do platnosti od zdaňovacieho obdobia končiaceho v roku 2014 si budú môcť spoločnosti znížiť v prípade, ak zamestnajú zdravotne postihnutých zamestnancov.

Ak z celkového priemerného počtu zamestnancov za zdaňovacie obdobie bude spoločnosť evidovať minimálne 20% zdravotne postihnutých zamestnancov, výška daňovej licencie za dané zdaňovacie obdobie sa znižuje na polovicu. To znamená, že ak spoločnosť splní vyššie uvedenú podmienku, výška jej daňovej licencie bude:

–  240 eur – spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane  z pridanej hodnoty a má ročný obrat nižší ako 500 000 eur,

–  470 eur – spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty a má ročný obrat nižší ako 500 000 eur,

–  1 440 eur – spoločnosť za zdaňovacie obdobie dosiahne ročný obrat viac ako 500 000 eur.

Daňovú licenciu neplatí daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie. Daňovú licenciu neplatia prevádzkovatelia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, verejné obchodné spoločnosti ani neziskové organizácie.

Prvýkrát budú spoločnosti daňovú licenciu platiť v roku 2015 spätne za zdaňovacie obdobie 2014.