Uplatňovanie spotreby PHL do výdavkov od 01.01.2015

Novela zákona o dani z príjmov schválená Národnou radou SR dňa 30.10.2014 nadobudne účinnosť dňa 01.01.2015. Okrem iného obsahoval návrh zákona o dani z príjmov zmeny pri uplatňovaní paušálnych výdavkov 80% z celkového preukazateľného nákupu PHL do spotreby.

Tento novelizačný bod bol však pri schvaľovaní vypustený. A preto aj od 01.01.2015 si budú daňovníci uplatňovať nasledovné výdavky pri spotrebovaných PHL:

 

A) podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1. až 3. ZDzP – budú postupovať aj naďalej PO a FO okrem tých FO, ktoré pri pracovných cestách používajú svoje súkromné vozidlá nezahrnuté do obchodného majetku
Tu si daňovník môže vybrať jeden z troch spôsobov uplatňovania výdavkov na PHL do nákladov (daňovník si môže pre rôzne automobily zvoliť rôzne spôsoby uplatňovania nákladov podľa toho, ako mu to na to ktoré vozidlo vyhovuje):

1. § 19 ods. 2 písm. l) bod 1.preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované PHL – treba mať bločky na vydokladovanie cien PHL v čase nákupu a viezť knihu jázd (kniha jázd musí obsahovať všetky podstatné údaje o jednotlivých jazdách, ktoré slúžia ako podklad pre uplatňovanie výdavkov)

2. § 19 ods. 2 písm. l) bod 2. – výdavky na základe dokladov o kúpe PHL – maximálne do výšky vykázanej z prístrojov satelitného sledovacieho systému prevádzky vozidiel – môže sa použiť len u vozidiel, ktoré majú takéto GPS sledovacie zariadenie zabudované – netreba viezť knihu jázd, ani prepočítavať priemernú spotrebu vozidla podľa TP
3. § 19 ods. 2 písm. l) bod 3.paušálne výdavky do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu za zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a konci zdaň. obdobia. Treba si dávať pozor, aby medziročne nedošlo k neodôvodniteľnému nárastu počtu kilometrov vzhľadom na vyvíjanú podnikateľskú činnosť. Správca dane uvedené sleduje nielen vrámci roka, ale aj medziročne.

 

B) podľa § 19 ods. 2 písm. e) bod 1. a 2. ZDzP – budú postupovať tie FO, ktoré pri pracovných cestách používajú svoje súkromné vozidlá nezahrnuté do obchodného majetku