Covid-19 : Ako požiadať o ošetrovné

Sociálna poisťovňa elektronicky informovala o postupoch počas pandémie Korona vírusu na Slovensku nasledovne:

 1. Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného:
  a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné:
  Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
  b/ Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou do príslušnej pobočky (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) a zostať s dieťaťom doma.
  Pozor:
  Všetky kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky
  Pozor: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek (neposielajte ich opakovane, ani neoverujte ich prijatie)
  c) zatelefonovať do pobočky Sociálnej poisťovne (odporúčame uprednostniť e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefonické linky môžu byť preťažené)

   
 2. Zamestnanec o tom, že žiada o OČR, musí informovať svojho zamestnávateľa.
 3. Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.
 4. K žiadosti o ošetrovné treba na konci mesiaca pobočke SP poslať (najlepšie e-mailom) Čestné vyhlásenie, v ktorom uvediete, koľko dní ste ošetrovali.
 5. Po skončení konania pobočka SP vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní), resp. v prípade dieťaťa do 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov – do dovŕšenia 16. roku veku – potrebuje potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Nárok na pandemické ošetrovné majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka), alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté.

Pozor: K žiadosti o ošetrovné treba poslať aj čestné vyhlásenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že do príslušnej pobočky musia poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, a tiež postup, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu). Čestné vyhlásenie odošlite e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou – kontakty pobočky tu: Kontakty – pobočky.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Ako vyplniť čestné vyhlásenie

(skrátený návod)

 1. Vyplňte údaje o poistencovi
 2. Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete
 3. Údaje o poskytovaní starostlivosti
  a) najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov

  b) ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac vyznačte x prvý riadok
  c) ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia
  d) Doplňte ostatné dôležité údaje
 4. Ak posielate čestné vyhlásenie poštou alebo ako pdf prílohu emailu, podpíšte ho.

Prevzaté zo stránky Sociálnej poisťovne SR – www.socpoist.sk