Zákon o protispoločenskej činnosti č. 307/2014 Z.z.

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť Zákon o protispoločenskej činnosti, nazývaný tiež Zákon o whistleblowingu.Zákon ochraňuje ohlasovateľov korupčnej a trestnej činnosti.

Ochrana zamestnancov bude v závislosti k druhu oznámenia protispoločenskej činnosti. Buď môže ísť o trestné oznámenie alebo podnet na začatie konania o správnom delikte smerom navonok, alebo  podnet smerom dovnútra systému organizácie (zamestnávateľa). Rovnako môže ísť o preventívne oznámenie alebo následné ochranné opatrenie.

Ohlasovateľa (zamestnanca, ktorý podal trestné oznámenie alebo podnet) bude chrániť inšpektorát práce a umožní jeho anonymitu pred zamestnávateľom.

Zamestnávateľ bude mať pri dokazovaní obrátené dôkazné bremeno.

 

V prípade zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami, je povinnosť vytvoriť vnútorný kontrolný systém prijímania a vybavovania podnetov a určiť zodpovednú osobu alebo organizačnú zložku na ktorú sa oznamovatelia budú môcť obrátiť.

Zamestnávateľ je povinný oboznámiť osobu, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia do 10 dní od jeho preverenia a zabezpečiť vnútorný systém vybavovania podnetov do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona, čiže do 30. júna 2015.

Za nesplnenie povinností v súvislosti s vnútorným systémom vybavovania podnetov môže inšpektorát práce uložiť zamestnávateľovi  pokutu do 20.000 eur

Zároveň zákon ustanovuje možnosť poskytnutia oznamovateľovi nenárokovateľnú odmenu (o ktorú bude môcť požiadať po právoplatnom odsúdení páchateľa alebo po preukázaní správneho deliktu) do výšky  päťdesiatnásobku minimálnej mzdy (aktuálne 17.600 eur).