Ukladanie dokumentov do registra účtovných závierok po zlúčení, splynutí, alebo rozdelení

Zanikajúca účtovná jednotka je v zmysle § 16 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve povinná ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu uzatvoriť účtovné knihy, v zmysle § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve k tomuto dňu zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a vyhotoviť ostatné súvisiace dokumenty. Tieto dokumenty vrátane mimoriadnej účtovnej závierky sa v zmysle § 23 ukladajú do registra účtovných závierok.
Od 01.01.2018 v súvislosti s ukladaním dokumentov do registra účtovných závierok v prípade zrušenia spoločnosti bez likvidácie bolo v § 23a zákona o účtovníctve doplnené znenie odseku 3, v zmysle ktorého nástupnícka účtovná jednotka ukladá dokumenty podľa § 23 ods. 2 do registra účtovných závierok za zanikajúcu účtovnú jednotku, prípadne ich môže do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia uložiť zanikajúca účtovná jednotka.