Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

Podľa §42 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb od 01.01.2018 definované nasledovne:

Preddavok na daň je definovaný v § 2 písm. u) zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ako platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP). Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
 Periodicita platenia preddavkov – mesačná, kvartálna.
 
  • ak daň z a predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 16.600 €, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
  • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 2.500 € a nepresiahla sumu 16.600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.