Povinnosť zatriediť účtovnú jednotku do veľkostnej triedy

Zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín bolo v poslednom období niekoľkokrát novelizované. Posledná zmena je účinná od 01.07.2015 a určuje roztriedenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké účtovné jednotky, pričom sa testujú tri kritériá pre zatriedenie.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, čistý obrat v eur a celková netto hodnota majetku v eur.

Pre zaradenie do konkrétnej skupiny je potrebné spĺňať aspoň dve kritériá.

 

 

Mikro účtovná jednotka

– celková netto hodnota majetku  350.000,-€
– čistý obrat 700.000,-€
– priemerný prepočítaný počet zamestnancov 10
Mikro účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, že bude postupovať ako malá účtovná jednotka.

 

Malá účtovná jednotka

– 350.000,-€ < celková netto hodnota majetku 4.000.000,-€
– 700.000,-€ < čistý obrat 8.000.000,-€
– 10 < priemerný prepočítaný počet zamestnancov 50

 

Veľká účtovná jednotka

– 4.000.000,-€ < celková netto hodnota majetku
– 8.000.000,-€ < čistý obrat
– 50 < priemerný prepočítaný počet zamestnancov

 

Splnenie vyššie uvedených podmienok sa sleduje ku dňu zostavovania účtovnej závierky za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom je potrebné zohľadniť aj zatriedenie účtovnej jednotky za bezprostredne predchádzajúce obdobie.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa z každého kritéria po jednej podmienke, sa zatriedi do skupiny malých účtovných jednotiek.

 

Osobitné pravidlá pre zatrieďovanie do veľkostných skupín platia pre novovzniknuté účtovné jednotky, pričom novovzniknutá účtovná jednotka sa prvý rok sama rozhodne, do ktorej veľkostnej triedy chce byť zaradená. V tejto veľkostnej triede potom musí ale zotrvať aj v nasledujúcom účtovnom období.

Správne zatriedenie do veľkostných skupín má veľký vplyv na vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky, pričom za vedenie účtovníctva v rozpore so zákonom hrozí uloženie pokuty až do 3.000.000,-€.

 

 

V prípade otázok k uvedenej téme nás neváhajte kontaktovať.