ERP – zmeny údajov v knihách ERP

Finančné riaditeľstvo SR vydalo v júni 2015 metodické usmernenie ku zmenám vo vzore knihy ERP v prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP. Zmeny údajov v knihe o ERP majú byť zmenené tak, aby spĺňali účinnosť zákona v daných bodoch od 01.04.2015 a 01.07.2015.

Zmena od 01.04.2015

Zmena je v časti “Záznamy servisnej organizácie”, kde slová “akreditovanou osobou” sú nahradené slovami “Colným úradom Bratislava“.

 

Zmena od 01.07.2015

Zmena je v časti “Identifikačné údaje – Údaje o servisnej organizácii”, kde je potrebné okrem základných údajov servisnej organizácie doplniť aj jej DIČ. Postup musí byť nasledovný: “Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“.

 

Doteraz používané elektronické registračné pokladnice je možné používať aj naďalej, pričom sa musia doplniť aktuálne požadované informácie.