Čo nesmie chýbať na e-shope?

V roku 2016 pribudla majiteľom e-shopov voči ich zákazníkom nová povinnosť. Od 01.02.2016 je nevyhnutné na stránke elektronického obchodu zverejniť informáciu týkajúcu sa alternatívneho riešenia sporov.

Nová informačná povinnosť voči spotrebiteľom nakupujúci na internetovom obchode vyplýva

z § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa na diaľku“), podľa ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy (vykonaním objednávky) so spotrebiteľom zverejniť na e-shope informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov( Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) ; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,( Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013)) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Predajca je povinný poskytnúť súčinnosť v zmysle § 15 Zákon o alternatívnom riešení sporov, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške 500,-€ – 10.000,-€.